گزارش عملکرد بودجه در سال های اخیر
متمم بودجه در سال های اخیر


درآمد کل(ریال) در سال های اخیر


هزینه کل(ریال) در سال های اخیر


هزینه عمرانی در سالهای اخیر


هزینه جاری در سال های اخیر


درصد هزینه جاری از هزینه کل در سال های اخیر


در صد هزینه عمرانی از هزینه کل در سال های اخیر