میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 1400(81%)