اسناد قراردادهای سرمایه گذاری

 نام پروژه: عمارت تاریخی بیلیارد
ارزش کل :۷۸/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نام سرمایه گذار:
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 78/900/000/000
سهم شهرداری: ساختمان
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه:
نشانی پروژه: این عمارت تاریخی در نوار ساحلی شهر بوشهر می باشد.
مشخصات پروژه: این عمارت تاریخی به مساحت 780 متر مربع می باشد.
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 نام پروژه: هتل درسا
ارزش کل :
نام سرمایه گذار: ایمان محمدی باغملایی
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار:
سهم شهرداری: زمین
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه:
نشانی پروژه: مجموعه هتل درسا وافع در پارک شغاب می باشد.
مشخصات پروژه: مجموعه هتل درسا به مساحت 900متر مربع می باشد.
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 نام پروژه: شهربازی
ارزش کل :
نام سرمایه گذار: حسین صفوی
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار:
سهم شهرداری: زمین
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه:
نشانی پروژه: این شهر بازی واقع در نوار ساحلی می رسد.
مشخصات پروژه: این شهر بازی به مساحت 6000 متر مربح واقع در و ارتفاع چرخ فلک این مجموعه به 72 متر می رسد.
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 نام پروژه: جزیره مصنوعی
ارزش کل :۲/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نام سرمایه گذار:
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 2/560/000/000/000
سهم شهرداری: زمین
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه:
نشانی پروژه:این هتل واقع در دریا می باشد
مشخصات پروژه: این هتل به مساحت تقریبی 17 هزار مترمربع در دریا می باشد و ارزش سرمایه گذاری با توجه به نوسانات قیمت بازار و طرح پیشنهادی متغیر می باشد
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 نام پروژه: مجموعه پینت بال
ارزش کل :۶۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
نام سرمایه گذار:
روش سرمایه گذاری: OL
سهم سرمایه گذار:
سهم شهرداری: زمین
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه:
نشانی پروژه: بنا به درخواست سرمایه گذار
مشخصات پروژه: ارزش سرمایه گذاری با توجه به نوسانات قیمت بازار و طرح پیشنهادی متغیر می باشد و بر اساس بررسی بازار و مذاکره با سرمایه گذارن بالقوه مبلغ نهایی سرمایه گذار مشخص و ارزش آورده ها و سهام طرفین و یا مدت مشارکت بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد
تاریخ شروع : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱