بسته های سرمایه گذاری
حجم سرمایه گذاری:2/560/000/000/000
 نوع مشارکت:BOLT
 کاربری:اقامتی ،تفریحی
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:78/900/000/000
 نوع مشارکت:ROLT
 کاربری:اقامتی، پذیرایی
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:BOLT
 کاربری:تجاری ، تفریحی
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:BOT
 کاربری:اقامتی
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:OL
 کاربری:تفریحی ، گردشگری
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:BOT
 کاربری:تجاری
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:ROLT
 کاربری:
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:تجاری
 مالک:شهرداری بندر بوشهر
 
۱ ۲